ครั้งพุทธกาล...
พระพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่กลางป่า ช่วงปลายฝน ต้นหนาว มีคนเลี้ยงโค (นายโคบาล) ได้มาพบเข้า จึงเข้าไปถามว่า ขอโทษขอรับ ท่านเป็นใคร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสตอบว่า เรา ตถาคต นายโคบาล ถามว่ามานั่งอยู่กลางป่าได้อย่างไร มีความสุขไหม พระพุทธองค์ ตรัสตอบว่า ฉันเป็นหนึ่ง ในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นหนึ่งในนั้น แล้ว เธอกำลัง ทำอะไร โคปาลตอบว่าหม่อมฉัน ตามหาวัว ๑๖ ตัว
"แล้วตอนนี้ วัว อยู่ไหน"
"วัวหาย ทั้งหมดเลย"
"เธอ คิดว่าฉันมีวัวไหม"
"ไม่มี ขอรับ"
"คนไม่มีวัวอย่างฉัน มีโอกาสทุกข์เพราะ ไม่มีวัวไหม"
"ไม่มี ขอรับ"
"เห็นไหมว่า คนมีวัว ทุกข์เพราะวัว คนไม่มีวัว ก็ไม่ทุกข์"
พระพุทธเจ้า ตรัสถามต่อ "ในเมืองนี้ ใครมีอำนาจ มีเงินทองมากที่สุด"
"พระเจ้าพิมพิสาร ขอรับ"
"พระเจ้าพิมพิสาร มานั่งเล่นกลางป่าอย่างฉันได้ไหม"
"ไม่ได้ ขอรับ"
"ถ้ามา ก็จะถูกปฏิวัตได้ขอรับ"
"เห็นไหม ระหว่างฉันกับพระเจ้าพิมพิสาร ใครมีความสุขกว่ากัน"
"พระพุทธองค์ ขอรับ"
พระพุทธศาสนา สอนว่า วิถีแห่งความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมี หรือ ความจน อยู่ที่เรา ยินดีในสิ่งที่มี รุ้จักพอดีในสิ่งที่ได้ เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

โค 16 ตัว ที่ทุกคนเลี้ยงไว้ มีตั้งแต่ พระราชา เศรษฐี ประชาราษฎร์ทั่วไป พ่อค้า ฯลฯ  เรียกว่า อุปกิเลส 16 แปลว่า ธรรมชาติที่ทำให้ใจเศร้าหมอง 16 ประการคือ

ความเพ่งเล็งอยากได้ไม่เลือกที่  ความพยาบาท  ความโกรธ  ความผูกเจ็บใจ  ความลบหลู่บุญคุณ ความตีเสมอ  ความริษยา  ความตระหนี่  ความเจ้าเล่ห์  ความโอ้อวด  ความหัวดื้อถือรั้น ความแข่งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความมัวเมา ความประมาทเลินเล่อ


ดังนี้แล พึงเราทั้งหลายจะหาทางลดทอนอุปกิเลสทั้งปวง เพื่อความสุขแห่งตนและโลกเทอญ.....

Video Zone